Quay về cổng thông tin
Phú Riềng Đỏ
 Bản in     Gởi bài viết  
Phú Riềng Đỏ Vùng đất anh hùng 
Phú riềng đỏ hiện nay thuộc Làng 3, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, năm 1930 chi bộ Phú Riềng đã lãnh đạo công nhân của đồn điền cao su đấu tranh với chủ sở để chống áp bức bóc lột, phong trào đấu tranh trong công nhân lao động phát triển rất mạnh buộc bọn chủ đồn điền cao su Pháp phải nhượng bộ.

Nơi đây vào 28/10/1929 đã thành lập Chi bộ Đông Dương cộng sản đảng đầu tiên ở miền Đông nam bộ làm nền móng của phong trào cách mạng sau này. Tại đây nhiều đồng chí Đảng viên của Đảng ta đã được rèn luyện và trưởng thành….
Phú Riềng Đỏ, một địa danh trong muôn vàn địa danh lịch sử trên đất nước ta đã góp phần tô thắm thêm truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Ngày nay Phú Riềng đỏ đổi mới và xây dựng nông trường Phú Riềng đổ để cải thiện kinh tế dựa trên điều kiện sẵn có của vùng đất này

[Trở về]
Du lịch bình phước
Bản đồ bình phước