Quay về cổng thông tin
Niên giám điện thoại
 Bản in     Gởi bài viết  
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2011, PHÁT HÀNH 2012 
Mã sách: bình phước 2012
Tác giả cục thống kê tỉnh bình phước
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản năm 2012
Số trang 0.00
Giá bìa: 340,000 VNĐ
Giá bán 340,000 VNĐ
Để phục vụ kịp thời nhu cầu nghiên cứu về kinh tế-xã hội của quý lãnh đạo, doanh nghiệp trong và ngoài nước và bạn đọc gần xa, Cục thống kê bình phước biên soạn cuốn sách Niên giám thống kê tỉnh Bình phước 2011, xuất bản tháng 6 năm 2012

MỤC LỤC
CONTENTS

Phần I: Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu.
Part I: Administrative Unit, land and Climate.
Phần II: Diện tích, Dân số và Lao động.
Part II: Area, Population and Employment.
Phần III: Tài khoản quốc gia, Tài chính, Bảo hiểm và Đầu tư.
Part III: National accounts, Finance, Insurance and Investment.
Phần IV: Doanh Nghiệp và Cơ sở kinh tế cá thể.
Part IV: Enterprise and Individual establishments.
Phần V: Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản.
Part V: Agriculture, forestry and fishing.
Phần VI: Công nghiệp và Xây dựng.
Part V: Industry and Construction.
Phần VII: Thư­ơng mại, Giá cả và Du lịch.
Part VII: Trade, Price and Tourism.
Phần VIII: Vận tải, B­ưu chính và Viễn thông.
Part VIII: Transport, Postal services and telecommunications.
Phần IX: Giáo dục, Y tế, Văn hoá, Thể thao và Mức sống dân cư.
Part IX: Education, Health, Culture, Sport and Living Standard.

Thông tin từ internet  - nguồn tin http://www.webketoan.vn/forum/threads/191866-Ban-Nien-giam-thong-ke-tinh-binh-phuoc-nam-2011-phat-hanh-2012

[Trở về]
Du lịch bình phước
Bản đồ bình phước